Trần Xuân Thành

Ủy viên HĐQT PCT

Mã CK: PCT

Vị trí : 332

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 19,350

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Xuân Thành
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị PCT
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam