Trần Việt Cường

Cổ đông lớn HRC

Mã CK: HRC

Vị trí : 177

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 46,673

Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam