Trần Việt Anh

Cổ đông lớn DXG

Mã CK: DXG

Vị trí : 161

Vị trí năm ngoái: 934

Tài sản: 50,994

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Việt Anh
Vị trí:
Cổ đông lớn DXG
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn DXG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam