Trần Uyển Nhàn

Ủy viên HĐQT NKG; Vợ ông Hồ Minh Quang_Chủ tịch HĐQT NKG

Mã CK: HLA
NKG

Vị trí : 143

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 59,619

Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam