Trần Tuyết Nga

Em ông Trần Mộng Hùng_Ủy viên HĐQT ACB

Mã CK: ACB

Vị trí : 411

Vị trí năm ngoái: 252

Tài sản: 14,310

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Tuyết Nga
Vị trí:
EM ông Trần Mộng Hùng
Giới tính:
Nữ
CMND:
024079109
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam