Trần Tuấn Cường

Cổ đông lớn SHS

Mã CK: SHS

Vị trí : 184

Vị trí năm ngoái: 201

Tài sản: 42,387

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Tuấn Cường
Vị trí:
Cổ đông lớn SHS
Giới tính:
Nam
CMND:
011948369
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn SHS
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam