Trần Thu Thảo

Cổ đông lớn DHT

Mã CK: DHT

Vị trí : 334

Vị trí năm ngoái: 296

Tài sản: 19,097

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Thu Thảo
Vị trí:
Cổ đông lớn DHT
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam