Trần Quốc Nguyên

Phó TGĐ KDC; Em ông Trần Kim Thành_Chủ tịch HĐQT KDC - Phó Chủ tịch HĐQT TLG

Mã CK: TLG
KDC

Vị trí : 267

Vị trí năm ngoái: 289

Tài sản: 26,539

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Quốc Nguyên
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc KDC
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Phó Tổng giám đốc KDC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam