Trần Quốc Hùng

Cổ đông lớn KHA

Mã CK: KHA

Vị trí : 491

Vị trí năm ngoái: 543

Tài sản: 10,525

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Quốc Hùng
Vị trí:
Cổ đông lớn KHA
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam