Trần Nguyễn Quỳnh Anh

Cổ đông lớn PNJ

Mã CK: PNJ

Vị trí : 468

Vị trí năm ngoái: 437

Tài sản: 11,566

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Nguyễn Quỳnh Anh
Vị trí:
Cổ đông lớn PNJ
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam