Trần Kim Phượng

Vợ ông Đỗ Văn Khánh_Ủy viên HĐQT POM - Tổng giám đốc POM

Mã CK: POM

Vị trí : 133

Vị trí năm ngoái: 135

Tài sản: 64,587

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Kim Phượng
Vị trí:
VỢ ông Đỗ Văn Khánh
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông của POM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đỗ Văn Khánh Chồng 7,010
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam