Trần Cảnh Thông

Ủy viên HĐQT BTT

Mã CK: BTT

Vị trí : 353

Vị trí năm ngoái: 471

Tài sản: 17,964

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Cảnh Thông
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị BTT
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam