Phạm Thúy Lan Anh

Vợ ông Nguyễn Vũ Phan_Phó Chủ tịch HĐQT PNJ - Phó TGĐ PNJ

Mã CK: PNJ

Vị trí : 163

Vị trí năm ngoái: 155

Tài sản: 50,622

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Thúy Lan Anh
Vị trí:
VỢ ông Nguyễn Vũ Phan
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông PNJ
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Vũ Phan Chồng 15,421
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam