Phạm Quang Dũng

Chủ tịch HĐQT HUT

Mã CK: HUT

Vị trí : 159

Vị trí năm ngoái: 345

Tài sản: 51,238

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Quang Dũng
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị HUT
Giới tính:
Nam
CMND:
013024570
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1954
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế ngành quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam