Phạm Ngọc Hồng Thu

Cổ đông lớn MPC

Mã CK: MPC

Vị trí : 103

Vị trí năm ngoái: 86

Tài sản: 95,481

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Ngọc Hồng Thu
Vị trí:
Cổ đông lớn MPC
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam