Nguyễn Văn Mạnh

Cổ đông lớn KLF

Mã CK: KLF
FLC

Vị trí : 194

Vị trí năm ngoái: 221

Tài sản: 40,346

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Văn Mạnh
Vị trí:
Cổ đông FLC và KLF
Giới tính:
Nam
CMND:
013105658
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông FLC và KLF
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam