Nguyễn Thị Sương

Em ông Nguyễn Quang Hòa_Phó Chủ tịch HĐQT TNA

Mã CK: TNA

Vị trí : 429

Vị trí năm ngoái: 594

Tài sản: 13,000

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Sương
Vị trí:
EM ông Nguyễn Quang Hòa
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam