Nguyễn Thị Lan

Mẹ ông Đỗ Hoàn Mỹ_Thành viên BKS POM

Mã CK: POM

Vị trí : 229

Vị trí năm ngoái: 217

Tài sản: 31,821

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Lan
Vị trí:
MẸ bà Đỗ Hoàn Mỹ
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn POM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đỗ Hoàn Mỹ Con
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam