Nguyễn Thị Hồng Út

Cổ đông lớn VDL

Mã CK: VDL

Vị trí : 219

Vị trí năm ngoái: 258

Tài sản: 34,618

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Hồng Út
Vị trí:
Cổ đông lớn VDL
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn VDL
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam