Nguyễn Thị Hạnh Liên

Cổ đông lớn SC5

Mã CK: SC5

Vị trí : 368

Vị trí năm ngoái: 495

Tài sản: 17,147

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Hạnh Liên
Vị trí:
Cổ đông lớn SC5
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam