Nguyễn Thế Anh Tuấn

Em ông Nguyễn Bạch Trường Chinh_Thành viên BKS POM

Mã CK: POM

Vị trí : 167

Vị trí năm ngoái: 166

Tài sản: 49,429

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thế Anh Tuấn
Vị trí:
EM ông Nguyễn Bạch Trường Chinh
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam