Nguyễn Thái Quỳnh Lê

Em bà Nguyễn Thái Nga_Ủy viên HĐQT DQC

Mã CK: DQC

Vị trí : 180

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 44,706

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thái Quỳnh Lê
Vị trí:
EM bà Nguyễn Thái Nga
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn của DQC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thái Nga Chị 95,753
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam