Nguyễn Quý Thắng

Cổ đông lớn VFG

Mã CK: VFG

Vị trí : 448

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 12,074

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Quý Thắng
Vị trí:
Cổ đông lớn VFG
Giới tính:
Nam
CMND:
023007160
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam