Nguyễn Quang Huy

Cổ đông lớn VFG

Mã CK: VFG

Vị trí : 290

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 24,248

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Quang Huy
Vị trí:
Cổ đông lớn VFG
Giới tính:
Nam
CMND:
211801265
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn VFG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam