Nguyễn Như Song

Cổ đông lớn DHG

Mã CK: DHG

Vị trí : 498

Vị trí năm ngoái: 702

Tài sản: 10,435

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Như Song
Vị trí:
Cổ đông lớn DHG
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
1962
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam