Nguyễn Như Hoa

Vợ ông Nguyễn Cảnh Thắng_Ủy viên HĐQT DHT

Mã CK: DHT

Vị trí : 458

Vị trí năm ngoái: 429

Tài sản: 11,752

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Như Hoa
Vị trí:
VỢ ông Nguyễn Cảnh Thắng
Giới tính:
Nữ
CMND:
011796777
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam