Nguyễn Nhân Nghĩa

Ủy viên HĐQT SAV - Ủy viên HĐQT TTF

Mã CK: SAV
TTF

Vị trí : 205

Vị trí năm ngoái: 5423

Tài sản: 38,004

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Nhân Nghĩa
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị SAV - Ủy viên Hội đồng quản trị TTF
Giới tính:
Nam
CMND:
11281834
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1969
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam