Nguyễn Nghĩa Dũng

Em bà Nguyễn Thị Ngọc Loan_Phó Chủ tịch HĐQT SMC - Phó TGĐ SMC

Mã CK: SMC

Vị trí : 442

Vị trí năm ngoái: 442

Tài sản: 12,334

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Nghĩa Dũng
Vị trí:
EM bà Nguyễn Thị Ngọc Loan
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam