Nguyễn Khắc Cường

Bố bà Nguyễn Diệu Linh_Ủy viên HĐQT PFV - Người CBTT VIC - Phó Chủ tịch HĐQT VIC - Phó TGĐ VIC

Mã CK: VIC

Vị trí : 399

Vị trí năm ngoái: 419

Tài sản: 15,215

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Khắc Cường
Vị trí:
BỐ bà Nguyễn Diệu Linh
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam