Nguyễn Hồng Khiêm

Con ông Nguyễn Văn Kha_Chủ tịch HĐQT NTL

Mã CK: NTL

Vị trí : 406

Vị trí năm ngoái: 348

Tài sản: 14,680

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Hồng Khiêm
Vị trí:
CON ông Nguyễn Văn Kha
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam