Nguyễn Hoàng Anh

Chủ tịch HĐQT SFI

Mã CK: SFI

Vị trí : 208

Vị trí năm ngoái: 306

Tài sản: 37,506

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Hoàng Anh
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị SFI
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị SFI
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam