Mai Thu Thủy

Phó TGĐ NHN; Em bà Mai Hương Nội_Chủ tịch HĐQT PFV - Ủy viên HĐQT NHN - Phó TGĐ VIC - Thành viên BKS NHN - Ủy viên HĐQT VIC

Mã CK: VIC

Vị trí : 460

Vị trí năm ngoái: 506

Tài sản: 11,721

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Mai Thu Thủy
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc NHN
Giới tính:
Nữ
CMND:
011706103
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
1975
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam