Lâm Tử Thanh

Ủy viên HĐQT GMC - Ủy viên HĐQT DTT

Mã CK: GMC
DTT

Vị trí : 478

Vị trí năm ngoái: 1088

Tài sản: 11,196

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lâm Tử Thanh
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị DTT - Ủy viên Hội đồng quản trị GMC
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam