Hà Thị Huệ

Mẹ bà Lê Hải Liễu_Chủ tịch HĐQT GDT

Mã CK: GDT

Vị trí : 274

Vị trí năm ngoái: 1662

Tài sản: 25,655

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Hà Thị Huệ
Vị trí:
MẸ bà Lê Hải Liễu
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn GDT
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Hải Liễu Con 40,735
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam