Đỗ Văn Phúc

Anh ông Đỗ Xuân Chiểu_Chủ tịch HĐQT POM

Mã CK: POM

Vị trí : 244

Vị trí năm ngoái: 242

Tài sản: 28,626

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đỗ Văn Phúc
Vị trí:
ANH ông Đỗ Xuân Chiểu
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn POM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đỗ Xuân Chiểu Em 14,021
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam