Đinh Hải Quang

Con ông Đinh Quang Huy_Ủy viên HĐQT VHL

Mã CK: VHL

Vị trí : 480

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 11,002

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đinh Hải Quang
Vị trí:
CON ông Đinh Quang Huy
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam