Đào Thúy Duyên

Cổ đông lớn GIL

Mã CK: GIL

Vị trí : 375

Vị trí năm ngoái: 310

Tài sản: 16,680

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đào Thúy Duyên
Vị trí:
Cổ đông lớn GIL
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam