Đào Thị Thanh Phượng

Vợ ông Nguyễn Mạnh Tuấn_Phó Chủ tịch HĐQT HPG

Mã CK: HPG

Vị trí : 299

Vị trí năm ngoái: 457

Tài sản: 22,733

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đào Thị Thanh Phượng
Vị trí:
VỢ ông Nguyễn Mạnh Tuấn
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn HPG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Mạnh Tuấn Chồng 455,686
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam