Đào Ngọc Hoa

Ủy viên HĐQT RIC

Mã CK: RIC

Vị trí : 360

Vị trí năm ngoái: 636

Tài sản: 17,502

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đào Ngọc Hoa
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị RIC
Giới tính:
Nữ
CMND:
022749179
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam