Bùi Xuân Thức

Cổ đông lớn VIX

Mã CK: VIX

Vị trí : 269

Vị trí năm ngoái: 737

Tài sản: 26,223

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Bùi Xuân Thức
Vị trí:
Cổ đông lớn VIX
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn VIX
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam