Phạm Vũ Phương Linh

Vợ ông Hồ Vĩnh Phương_Ủy viên HĐQT DQC

Mã CK: DQC

Vị trí : 34

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 95,753

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Vũ Phương Linh
Vị trí:
VỢ ông Hồ Vĩnh Phương
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông DQC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Hồ Vĩnh Phương Chồng 1,161
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam