Nguyễn Thị Kim Thanh

Vợ ông Đặng Thành Tâm_Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT

Mã CK: NVB
KBC
SGT

Vị trí : 26

Vị trí năm ngoái: 18

Tài sản: 129,970

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Kim Thanh
Vị trí:
VỢ ông Đặng Thành Tâm
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông của KBC, SGT, NVB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đặng Thành Tâm Chồng 1.195,200
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam