Vương Quốc Trụ

Em ông Trần Kim Thành_Chủ tịch HĐQT KDC - Phó Chủ tịch HĐQT TLG

Mã CK: KDC

Vị trí : 60

Vị trí năm ngoái: 74

Tài sản: 185,822

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Vương Quốc Trụ
Vị trí:
EM ông Trần Kim Thành
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Hoa
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông của KDC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trần Kim Thành Em trai 894,477
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam