Vũ Thị Hiệp

Vợ ông Trần Tuấn Dương_Tổng giám đốc HPG - Phó Chủ tịch HĐQT HPG

Mã CK: HPG

Vị trí : 97

Vị trí năm ngoái: 161

Tài sản: 102,469

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Vũ Thị Hiệp
Vị trí:
VỢ ông Trần Tuấn Dương
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam