Nguyễn Thị Kim Thanh

Vợ ông Đặng Thành Tâm_Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT

Mã CK: KBC
NVB
SGT

Vị trí : 82

Vị trí năm ngoái: 55

Tài sản: 129,970

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Kim Thanh
Vị trí:
VỢ ông Đặng Thành Tâm
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông của KBC, SGT, NVB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đặng Thành Tâm Chồng 1.195,200
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam