Nguyễn Quốc Thành

Chồng bà Phạm Thúy Hằng_Phó Chủ tịch HĐQT VIC

Mã CK: VIC

Vị trí : 50

Vị trí năm ngoái: 51

Tài sản: 244,289

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Quốc Thành
Vị trí:
CHỒNG bà Phạm Thúy Hằng
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam