Đơn vị đồng hành và nhà tài trợ
Đơn vị chỉ đạo và tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ
ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG
PHỐI HỢP TRUYỀN THÔNG