Thứ hai, 30/11/2020

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Khái niệm “đường phố’” được hiểu như thế nào là đúng?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam