Thứ hai, 27/9/2021

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1 :

Khái niệm “đường chính” được hiểu như thế nào là đúng?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam