VnExpress

Thời gian làm bài:

Nộp bài

Câu hỏi 1:

Khái niệm “đường ưu tiên” được hiểu như thế nào là đúng?

Nguồn : Nhà xuất bản GTVT